STEEL SOLUTION PROJECTS

ส่วนหนึ่งของโครงการที่ให้ความไว้วางใจ ในบริการให้คำปรึกษาและดูแลงานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนแบบครบวงจร


FAST WAY FOR CONSTRUCTION

ลดต้นทุนแต่มาตรฐานเท่าเดิม


บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราพบว่าการจำหน่ายแต่เพียงเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนที่มีคุณภาพแต่เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค เพราะยังมีข้อจำกัดทางองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ตั้งแต่การนำเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนไปใช้งานอย่างถูกต้องเหมาะสม การประกอบโครงสร้างเหล็กอย่างมีมาตรฐาน การติดตั้งชิ้นงานเหล็กร่วมกับโครงสร้างอื่น ๆ รวมถึงการเตรียมชิ้นงานเหล็กให้เหมาะสมทนทานต่อสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ล้วนยังมีข้อมูลจำกัดสำหรับทีมงานออกแบบและก่อสร้างในประเทศไทยทั้งสิ้น

STEEL SOLUTION SERVICE

บริการให้คำปรึกษาและดูแลงานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนแบบครบวงจร

การใช้งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ต้องอาศัยการจัดการที่ดี การออกแบบโครงสร้าง (Structural Design) โดยมืออาชีพ วิธีการแปรรูปเหล็ก (Fabrication) ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการประกอบติดตั้ง (Erection) ที่แม่นยำมีคุณภาพ จึงจะสามารถนำเหล็กรูปพรรณรีดร้อนไปใช้อย่างปลอดภัย คุ้มค่าสูงสุด งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ต้องอาศัยการจัดการที่ดี การออกแบบโครงสร้าง (Structural Design) โดยมืออาชีพ วิธีการแปรรูปเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการประกอบติดตั้ง

STEEL SOLUTION PRODUCTS

พัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับวงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง


CORROSION SOLUTION

เหล็กรูปพรรณรีดร้อนที่จะทำให้โครงสร้าง อาคารมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทนทานต่อ การเกิดสนิม และการกัดกร่อน ในสภาพแวด ล้อมของแต่ละพื้นที่ (อ่านต่อ)

PARKING SOLUTION

ที่จอดรถ แม้จะเป็นเพียงการต่อเติมที่ดู เล็กน้อย แต่ก็อาจเป็นปัญหาหนักใจสำหรับ หลาย ๆ คน เพราะมักเป็นงานขนาดเล็กที่ หาผู้ออกแบบ และผู้รับเหมายาก (อ่านต่อ)

UNDERGROUND WORK STATION

Steel Solution ตระหนักถึงความต้อง การของผู้รับเหมาก่อสร้างในงานใต้ดิน ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการสินค้าสำเร็จรูป แข็งแรง ทนทาน พร้อมใช้งานได้ทันที (อ่านต่อ)

ENGINEERING SOLUTION

การประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมวัสดุ, ออกแบบ และการก่อสร้าง เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้อาคารในทุก ๆ ด้าน (อ่านต่อ)