SYS และการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยให้การก่อสร้างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เมื่อทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในภาคส่วนต่างๆ จึงต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องไปกับกระแสของโลก เพื่อให้ได้รับการยอมรับและอีกนัยหนึ่งคือเพื่อให้กระบวนการและการดำเนินการต่างๆเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง เช่นเดียวกับที่ทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ของประเทศไทยได้จัดทำการรับรองมาตรฐาน Carbon footprint ขึ้นให้สอดคล้องกับนานาประเทศทั่วโลก เพื่อรับรองว่าองค์กรและผลิตภัณฑ์ขององค์กรนั้นๆลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง SYS ก็ได้รับการรับรองทั้งด้าน CFO (Carbon Footprint for Organization) และ CFP (Carbon Footprint for Product) เป็นเครื่องยืนยันว่า SYS และผลิตภัณฑ์ของ SYS เป็นผลิตภัณฑ์ที่รักษ์โลกและมีการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังตอบโจทย์การก่อสร้างสีเขียวได้มากขึ้นด้วย

Carbon Footprint for Organization ผ่านการรับรองว่าองค์กร SYS ใส่ใจรักษ์โลกในทุกกิจกรรม

Carbon Footprint for Organization หรือ CFO ที่ทาง SYS ได้รับการรับรองนั้น เป็นการรับรองที่บอกว่าองค์กรมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆเป็นปริมาณเท่าไร โดยมีการพิจารณาจาก 3 ส่วนหลัก โดยส่วนแรกจะเป็นการคำนวณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ทางตรง เช่น การเผาไหม้ของเครื่องจักร การขนส่งโดยยานพาหนะขององค์กร การใช้สารเคมีบำบัดน้ำเสีย ส่วนที่สองคือการคำนวณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ทางอ้อมจากการใช้พลังงานในองค์กร และส่วนสุดท้ายคือการคำนวณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ทางอ้อมอื่นๆ เช่น การเดินทางของพนักงาน การเดินทางไปสัมมนานอกสถานที่ เป็นต้น

ซึ่ง SYS ได้ปฏิบัติและปรับเปลี่ยนวิธีการภายในองค์กร จนนำไปสู่การได้รับการรับรอง CFO (Carbon Footprint for Organization) สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานและสังคมว่า กิจกรรมต่างๆในองค์กรของ SYS นั้นให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและพร้อมที่จะพัฒนาให้กลายเป็นองค์กรสีเขียวที่รักษ์โลกและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลง

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 

https://www.syssteel.com/wp-content/uploads/2022/08/Cert_ISO-14064_SYSCFO-2021.pdf

Carbon Footprint for Product การรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของ SYS เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Carbon Footprint for Product หรือ CFP เป็นเหมือนฉลากคาร์บอนที่บอกปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การประกอบชิ้นงาน การขนส่ง ไปจนถึงการกำจัดของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน ซึ่งการได้รับการรับรองด้าน CFP นี้ยังส่งผลดีให้ผลิตภัณฑ์กลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับโครงการที่ต้องการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นด้วย เช่นเดียวกับที่วัสดุเหล็กของ SYS ได้รับการรับรองด้าน CFP อย่างครบถ้วน เป็นเครื่องยืนยันว่าวัสดุเหล็กของ SYS มีกรรมวิธีในการผลิตตลอดจนขั้นตอนต่างๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

และเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวที่มีการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ใช้งานที่ต้องการให้โครงการเป็นการก่อสร้างสีเขียวรักษ์โลกสามารถเลือกใช้งานวัสดุเหล็กของ SYS ได้อย่างมั่นใจ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 

https://www.syssteel.com/wp-content/uploads/2022/08/CERT-ISO14067-SYS-Year-2021.pdf

SYS สร้างความโปร่งใสในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การดำเนินการเพื่อให้ได้การรับรองด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง CFO และ CFP ของ SYS ตอกย้ำถึงความโปร่งใสในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในด้านองค์กรและผลิตภัณฑ์ของ SYS เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจว่าวัสดุเหล็กที่เลือกใช้นั้น มาจากองค์กรที่มีการพัฒนากระบวนการและขั้นตอนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ทาง SYS ยังได้ให้ความร่วมมือกับ World Steel หรือกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กโลก ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้วัสดุเหล็กของ SYS เป็นวัสดุที่รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านและยั่งยืน ส่งผลให้โครงการก่อสร้างที่นำวัสดุเหล็กของ SYS ไปใช้งานได้มีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมและยังเป็นการสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกทางหนึ่งด้วย

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 

https://www.syssteel.com/wp-content/uploads/2022/10/Siam-Yamato-Steel-Company-Limited.-Climate-Action-Certificates_2022-2023.pdf