โครงสร้างเหล็ก ตัวช่วยสำคัญที่ช่วยให้การก่อสร้างอาคารเข้าเกณฑ์อาคารสีเขียว TREES ได้มากขึ้น

ในปัจจุบันทั่วโลกต่างก็มีเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น LEED , TREES , DGNB และ GREEN MARK เพื่อประเมินความยั่งยืนของอาคารว่าอาคารเหล่านั้นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านไหนและอย่างไรบ้าง โดยนำข้อมูลและคะแนนจากทุก ๆ ด้าน ทั้งการบริหารจัดการ ภูมิทัศน์ การประหยัดน้ำ พลังงาน วัสดุและทรัพยากร คุณภาพสภาพแวดล้อมในอาคารตลอดจนการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาคิดวิเคราะห์และแปลงผลออกมาเป็นคะแนนด้านความยั่งยืนและด้านสิ่งแวดล้อมของอาคารนั้น ๆ

เรื่องของวัสดุก็เป็นหนึ่งในเรื่องใหญ่ที่ส่งผลต่อการก่อสร้าง และยังเป็นเรื่องที่สามารถจัดการปรับเปลี่ยนเพื่อให้อาคารเข้าเกณฑ์อาคารสีเขียว ของสถาบันอาคารเขียวไทย Thai Green Building Institute ได้ง่ายและมีคะแนนมากถึง 13 คะแนน โดยเริ่มต้นได้จากการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ผลิตในท้องถิ่นหรือในประเทศ เป็นวัสดุรีไซเคิล นำวัสดุเดิมกลับมาใช้ใหม่ รวมไปถึงการจัดการบริหารขยะจากการก่อสร้างที่เป็นระบบ ซึ่งเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนจาก SYS ก็สามารถตอบโจทย์ในข้อประเมินต่างเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบการก่อสร้าง ช่วยให้การก่อสร้างอาคารเข้าเกณฑ์อาคารสีเขียวได้มากขึ้นและโครงสร้างอาคารมีประสิทธิภาพต่อทั้งการใช้งานและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

 

โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างที่สอดคล้องกับเกณฑ์อาคารสีเขียว

หมวดที่สำคัญของเกณฑ์ประเมินทั้งในเกณฑ์ TREES ของประเทศไทยไม่แพ้หมวดอื่น ๆ คือ หมวดวัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง ที่พูดถึงการเลือกหยิบเอาวัสดุชนิดต่าง ๆ มาใช้ในงานก่อสร้างและควรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุที่ไม่ส่งผลเสียต่อบริบทรอบข้างและสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ ก็จะช่วยให้อาคารเข้าเกณฑ์อาคารสีเขียวและได้คะแนนในหมวดนี้มากขึ้น 

อ้างอิงจากเกณฑ์อาคารเขียวของประเทศไทย (TREES)  ในหมวดของวัสดุและทรัพยากรที่มีคะแนน 13 คะแนน พบว่ามีข้อประเมินเรื่องของการใช้อาคารเดิม การจัดการขยะจากการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุใช้แล้ว การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล การเลือกใช้วัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศและวัสดุที่ใช้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ 

ซึ่งการใช้โครงสร้างเหล็กหรือวัสดุเหล็กนั้นก็ถือเป็นวัสดุหนึ่งที่สอดคล้องแล้วเข้ากับเกณฑ์การประเมินในหมวดนี้ ทั้งในด้านของการเป็นวัสดุที่ผลิตมาจากวัสดุรีไซเคิลและการเป็นวัสดุที่มีแหล่งผลิตในประเทศ อีกทั้งยังสามารถจัดการหน้างานหลังการก่อสร้างได้ง่ายและสะดวกและการก่อสร้างในระบบ Dry Process ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงด้วย

เพราะเหล็ก เป็นวัสดุที่ผลิตมาจากวัสดุรีไซเคิล 

ในข้อประเมิน MR4 ของ TREES ระบุว่า การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลในโครงการจะเป็นการลดการใช้วัตถุดิบใหม่และขยะที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องมีส่วนประกอบที่มาจากวัสดุรีไซเคิลให้ได้มากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทั้งหมดที่ของวัสดุที่ใช้ในโครงการ จะได้ 1 คะแนนและหากทำได้มากกว่าร้อยละ 20 ก็จะได้ 2 คะแนน เมื่อมองกลับไปถึงประเภทของวัสดุก่อสร้างที่มาจากวัสดุรีไซเคิลและยังมีคุณสมบัติที่ดีเหมาะแก่การใช้งาน เหล็ก จะเป็นวัสดุประเภทแรกที่ถูกพูดถึง 

 

ในการผลิตเหล็กโดยทั่วไปและเกือบทั้งหมดของกระบวนการผลิตจะเป็นการนำเหล็กรีไซเคิลมาหลอมและหล่อขึ้นรูปใหม่ ซึ่งการรีไซเคิลเหล็กนี้เหล็กจะยังคงมีคุณสมบัติและคุณภาพเช่นเดียวกับเหล็กใหม่ นั่นทำให้การก่อสร้างที่ใช้โครงสร้างเหล็กได้คะแนนในข้อนี้ง่ายและมากกว่าเมื่อเทียบกับการก่อสร้างที่ใช้วัสดุอื่น เช่น คอนกรีตหรือวัสดุสังเคราะห์อื่น ๆ

เพราะเหล็ก มีแหล่งผลิตภายในประเทศ

ในข้อประเมิน MR5 ของ TREES ระบุว่า การใช้วัสดุที่ผลิตและประกอบในพื้นถิ่นหรือในประเทศจะช่วยส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในพื้นที่และลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการคมนาคมขนส่งได้ โดยวัสดุนั้น ๆ จะต้องมีแหล่งขุด ประกอบและผลิตในพื้นถิ่นหรือในประเทศ และมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าวัสดุโครงการจะได้ 1 คะแนนและหากมีมากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าวัสดุของโครงการจะได้ 2 คะแนน 

ดังนั้นการใช้วัสดุในประเทศไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็จะทำให้อาคารได้รับคะแนนจากข้อนี้ไปได้ เช่นเดียวกับการใช้งานเหล็กโครงสร้างจาก SYS ที่มีโรงงานผลิตในประเทศ อาคารโครงสร้างเหล็ก SYS จึงได้คะแนนในส่วนนี้เพิ่มขึ้น

โครงสร้างเหล็ก จึงช่วยให้การก่อสร้างเข้าเกณฑ์ประเมินได้มากขึ้น

นอกจากข้อคะแนน MR4 และ MR5 ที่พูดถึงตามเกณฑ์การประเมินของ TREES ในเรื่องของวัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้างแล้ว โครงสร้างเหล็กยังมีส่วนสัมพันธ์กับข้ออื่น ๆ ในหมวดนี้ด้วย ทั้งด้านการจัดการขยะจากการก่อสร้าง ที่โครงสร้างเหล็กสามารถจัดการและเตรียมการขนาดที่ถูกต้องมาจากโรงงานและพร้อมติดตั้งที่หน้างาน อีกทั้งเศษชิ้นส่วนของเหล็กยังสามารถนำกลับมารีไซเคิลและหลอมเป็นเหล็กใหม่ได้ทั้งหมด โครงสร้างเหล็กจึงช่วยลดขยะจากการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมถึงในเรื่องของการที่เหล็กเป็นวัสดุที่มีการผลิตหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่าการใช้วัสดุอื่น เช่น คอนกรีต เนื่องจากการผลิตเหล็กเกือบทั้งหมดเป็นการรีไซเคิลหมุนเวียนเหล็กเพื่อขึ้นรูปใหม่ ซึ่งการผลิตแบบรีไซเคิลของ SYS นี้เบียดเบียดทรัพยากรธรรมชาติใหม่ที่น้อยกว่า ใช้พลังงานที่น้อยกว่าการผลิตเหล็กใหม่แบบถลุงจากแร่เหล็ก อีกทั้งยังมีปริมาณการปล่อยมลพิษที่น้อยกว่า และเมื่อนำเหล็กมาใช้งาน การติดตั้งที่เป็นระบบ Bolt connection ยังทำให้เสียงและฝุ่นควันจากการติดตั้งลดลงด้วย 

เพราะเหล็ก SYS มีความน่าเชื่อถือ เป็นมิตรปลอดภัยและช่วยให้การก่อสร้างเข้าเกณฑ์อาคารสีเขียว

เช่นเดียวกับ SYS ที่รักษามาตรฐานและควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพอยู่เสมอ ทำให้ SYS เป็นแหล่งผลิตเหล็กที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังผ่านการรองรับ MiT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ที่แสดงให้เห็นว่า SYS มีการดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน 

ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุเหล็กในการก่อสร้างนอกจากจะได้ความแข็งแรงและคุณภาพที่คุ้มค่าในระยะยาว รวมถึงการจัดการการก่อสร้างที่สะดวกขึ้นแล้ว ยังช่วยเพิ่มคะแนนในหมวดวัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้างของเกณฑ์ประเมินอาคารสีเขียวได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้นักลงทุน ผู้ประกอบการ ผู้พัฒนาหรือผู้ที่สนใจอาคารสีเขียวทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจและต้องการใช้งานอาคารเหล่านั้นมากขึ้น