ลดการใช้ทรัพยากรให้น้อยลง เพิ่มการเชื่อมต่อกับบริบทรอบข้างอย่างเป็นมิตรด้วยโครงสร้างเหล็ก

ในปัจจุบันสิ่งที่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญมากขึ้นนอกจากเรื่องของความสวยงามและการใช้สอยพื้นที่อาคาร ก็คือเรื่องของการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือการก่อสร้างที่ตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพียงแค่การประหยัดพลังงาน แต่ยังรวมไปถึงการจัดการมลพิษระหว่างก่อสร้างและการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ถือเป็นเป็นหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ช่วยควบคุมให้อาคารมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างน้อยที่สุด
.
ในช่วง 10 ปีมานี้กระแสและความต้องการอาคารสีเขียวมีเพิ่มมาก ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการก่อสร้างและการรีไซเคิลที่สอดคล้องกับหลักการ ทำให้อัตราการเติบโตและความต้องการใช้งานอาคารโครงสร้างเหล็กมีเพิ่มมากขึ้นด้วย

คุณค่าที่มากกว่าการประหยัดพลังงาน ของอาคารสีเขียว
.
นอกจากการก่อสร้างอาคารที่อิงตามเกณฑ์อาคารสีเขียว จะทำให้ผู้ประกอบการได้อาคารที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขั้นตอนการก่อสร้าง อาคารมีการออกแบบที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืนในระยะยาวแล้ว ในมุมมองของเจ้าของอาคารสีเขียวที่ปล่อยเช่าพื้นที่การใช้งานทั้งอาคาร โกดังหรือ warehouse ก็มีโอกาสที่จะมีบริษัททั้งในประเทศและต่างชาติที่มีนโยบายองค์กรเกี่ยวกับอาคารสีเขียวหรือคำนึงถึงการใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เลือกพื้นที่อาคารเป็นที่ตั้งบริษัทมากขึ้น ในขณะที่เจ้าของอาคารที่ใช้งานเองจะได้อาคารที่ประหยัดพลังงานอย่างรอบด้าน ยั่งยืนและมีภาพลักษณ์องค์กรที่ดี มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น
.

อาคารโครงสร้างเหล็ก H-Beam จุดเริ่มต้นการเป็นอาคารสีเขียว
.
อาคารสีเขียวหรืออาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นเทรนด์และการเปลี่ยนแปลงในภาคของการก่อสร้างที่ในหลายๆ ประเทศให้ความสำคัญ จนออกมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินอาคาร เช่น LEED ของสหรัฐอเมริกา TREES ในประเทศไทย DGNB ในเยอรมนีหรือแม้แต่ GREEN MARK ของประเทศสิงคโปร์ เกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นความสนใจและการให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง
.
ซึ่งกฎเกณฑ์ในแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างกันออกไป แต่ใจความสำคัญคือการก่อสร้างอาคารให้เป็นอาคารที่ยั่งยืน คือประหยัดพลังงาน รบกวนบริบทรอบข้างน้อยและใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมโครงสร้างเหล็ก H-Beam ถึงเป็นบันไดขั้นแรกในการก่อสร้างอาคารสีเขียว เพราะโครงสร้างเหล็ก H-Beam สามารถติดตั้งก่อสร้างได้ง่าย รวดเร็วแม้ในพื้นที่ชุมชนแออัด ลดมลพิษทางเสียงและฝุ่นที่เกิดขึ้นและที่สำคัญยังหมุนเวียนผลิตและรีไซเคิลเหล็กได้ไม่รู้จบ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานในการผลิตเหล็กได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างเหล็ก H-Beam โครงสร้างที่เติบโตไปพร้อมกับอาคารสีเขียว
.
การเติบโตของอาคารสีเขียวในประเทศไทยมีการขยายตัวมากขึ้นถึง 3 เท่าหรือประมาณ 80% ในระยะเวลา 5 ปีและมีแนวโน้มที่ความต้องการใช้งานอาคารสีเขียวทั้งจากในประเทศและต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นด้วย นั่นจึงทำให้ผู้ประกอบการ นักพัฒนาและนักลงทุนตัดสินใจเลือกก่อสร้างหรือเลือกใช้งานอาคารสีเขียวมากขึ้น แม้จะมีราคาต้นทุนที่สูงกว่าอาคารทั่วไปแต่คุณค่าและโอกาสทางเศรษฐกิจและการเงินที่ได้รับกลับมาในระยะยาวก็ทำให้อาคารสีเขียวคุ้มค่าที่จะลงทุน
.
และโครงสร้างเหล็ก H-Beam ก็ถือเป็นโครงสร้างแรกๆ ที่ถูกหยิบยกมาใช้งานในการก่อสร้างอาคารสีเขียว เพราะด้วยคุณสมบัติและข้อดีที่เอื้อต่อทั้งการก่อสร้างและการใช้งาน ทำให้การเลือกใช้โครงสร้างเหล็กมีมากขึ้น เช่นเดียวกับเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน H-Beam ของ SYS ที่มีจุดแข็งคือการเป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นภายในประเทศและเป็นวัสดุที่ผลิตจากเหล็กรีไซเคิลเกือบ 100% เมื่อรวมเข้ากับความง่ายในการเตรียมการและจัดการงานก่อสร้าง เหล็กจึงช่วยให้อาคารเข้าเกณฑ์อาคารสีเขียวได้มากขึ้น
.
และหากมองในมุมมองของการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลกที่หลายๆ ประเทศให้ความร่วมมือหรือลงนามร่วมกัน การใช้งานโครงสร้างเหล็ก H-Beam ที่สามารถรื้อถอน รีไซเคิลและหลอมเป็นเหล็กใหม่ได้ รวมถึงพลังงานที่ใช้ในการหลอมเหล็กรีไซเคิลยังต่ำกว่าพลังงานที่ใช้ในการหลอมเหล็กใหม่ จึงถือเป็นวัสดุสำคัญที่ช่วยลดผลกระทบของการก่อสร้างที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ พลังงานและชุมชนเมืองลงได้อย่างยั่งยืน