ก่อสร้างอาคาร ให้ตรงเทรนด์โลกยุคใหม่

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การทำกิจกรรมต่าง ๆ สะดวกมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั่วไป แต่ยังรวมไปถึงภาคการผลิตและอุตสาหกรรมการก่อสร้างด้วย ซึ่งได้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยทุ่นแรงขั้นตอนในการก่อสร้าง

เช่น ในการสำรวจพื้นที่ก่อนออกแบบ มีระบบโดรนที่บินสำรวจ ทำให้เห็นศักยภาพของ Site ในมุมมองใหม่ ๆ หรือ 3D Scan ที่ช่วยทุ่นแรงในการวัดพื้นที่ ส่วนในขั้นตอนการออกแบบก็มีระบบ BIM ที่เข้ามาช่วยให้ผู้ออกแบบจัดการงานระบบต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกันไปพร้อมกันได้

หรือในขั้นตอนการก่อสร้างที่รูปแบบ Prefabrication ที่มีการเตรียมชิ้นส่วนในโรงงานให้พร้อมยกติดตั้งที่หน้างาน ช่วยให้การก่อสร้างสะดวกรวดเร็วและลดข้อผิดพลาดลงได้ ในโครงการใหญ่ ๆ ของต่างประเทศก็มีการใช้ระบบการก่อสร้างนี้มากขึ้น เช่น ห้องน้ำสำเร็จ หรือ Facade อาคารแบบสำเร็จ

และหลังจากเปิดใช้งานอาคารแล้ว เทคโนโลยียังมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานมากขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมพลังงานให้สมดุลสร้างความยั่งยืนให้กับอาคาร หรือระบบ IoT ที่จัดการส่วนต่าง ๆ ในอาคารได้ผ่านระบบสั่งการส่วนกลาง 

ทั้งหมดนี้ทำให้เห็นว่า การก่อสร้างที่นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ช่วยให้งานแต่ละพาร์ทมีคุณภาพและความแม่นยำมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งยังช่วยลดภาระงานและระยะเวลาในขั้นตอนนั้น ๆ ได้ด้วย

 

การสำรวจพื้นที่ด้วยโดรน กับขั้นตอนแรกของการก่อสร้าง

การใช้โดรนบินสำรวจพื้นที่ทำให้เราสามารถมองเห็นลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ในมุมมองใหม่ ๆ ได้มากขึ้น ส่งผลให้มีฐานข้อมูลที่ใช้งานในการวิเคราะห์การออกแบบอาคารมากขึ้น และข้อดีอีกข้อของโดรน คือช่วยลดจำนวนคนและระยะเวลาในการสำรวจพื้นที่ลงได้ด้วย

ในโครงการใหญ่ ๆ เช่น คอนโดมิเนียม โรงงาน Mixed – Use หรือ Office Building มีการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้งานเพิ่มขึ้น รวมถึงนำมาใช้งานร่วมกับการสร้างภาพสามมิติจำลองสภาพแวดล้อม ทำให้เจ้าของโครงการ นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจเข้ามาใช้งานพื้นที่มองเห็นบรรยากาศเสมือนจริงที่จะเกิดขึ้นบนพื้นที่นี้ได้

 

ระบบ BIM กับการออกแบบโครงสร้างอย่างแม่นยำ

ในปัจจุบันขั้นตอนการออกแบบโครงสร้าง งานระบบและงานสถาปัตยกรรมด้วยระบบ BIM ช่วยให้การออกแบบทั้งขนาดโครงสร้าง ปริมาณวัสดุต่าง ๆ แม่นยำและสอดคล้องกันได้มากกว่าเดิม BIM ถือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยจัดการความซับซ้อนของงานในส่วนต่าง ๆ ให้มีความเรียบร้อยเป็นระเบียบลงตัวและยังช่วยให้ผู้ออกแบบมองเห็นส่วนประกอบต่าง ๆ ในอาคารได้อย่างครบถ้วน จึงสามารถแก้ไขหรือปรับโครงสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ในทุกด้านและช่วยให้การก่อสร้างต่อจากนี้แม่นยำ ถูกต้อง ไม่เกิดปัญหาตามมา

 

Prefabrication เตรียมชิ้นส่วนในโรงงาน กับการก่อสร้างที่รวดเร็วขึ้น

ในประเทศที่พัฒนาแล้วหลาย ๆ ประเทศได้เปลี่ยนจากการใช้วัสดุที่ต้องผสมหรือจัดเตรียมหน้างานมาเป็นวัสดุที่มีการเตรียมชิ้นส่วนสำเร็จในโรงงานหรือ Prefabrication มากขึ้น เพราะสามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างทั่วถึง และยังช่วยให้การติดตั้งที่หน้างานสะดวกรวดเร็วมากขึ้นด้วย ในบางโครงการมีการใช้โครงสร้าง Prefabrication ทำโครงสร้างทั้งห้อง เช่น ห้องน้ำสำเร็จรูป ซึ่งการเป็น Unit แบบนี้ทำให้การติดตั้งที่หน้างานเสร็จได้เร็วขึ้น

Prefabrication ในโครงสร้างเหล็กเองก็สามารถเตรียมการให้เป็นระบบ Bolt Connection ได้ ซึ่งเป็นการที่ทุกชิ้นส่วนถูกคำนวณขนาดมาอย่างลงตัว จึงช่วยลดเศษเหล็กเหลือทิ้งหลังการติดตั้งได้ นอกจากนี้การเลือกใช้ Bolted Connection ยังช่วยให้การก่อสร้างแบบ Prefabrication เร็วขึ้นได้กว่าเดิม ซึ่งทาง SYS ก็มีระบบ Prefabrication ดังกล่าวให้บริการ

 

ระบบควบคุมพลังงานในอาคาร กับการใช้งานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หลังจากการก่อสร้างโรงงานหรืออาคารขนาดใหญ่เสร็จแล้ว การมีระบบหรือเทคโนโลยีที่คอยควบคุมการใช้งานอาคารจะช่วยเสริมให้เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ดึงแสงอาทิตย์มาผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือระบบ IoT ในการควบคุมการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า รวมไปถึงเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวหรือจับความร้อน ซึ่งจะช่วยให้อาคารมีการใช้พลังงานในแต่ละช่วงเวลาอย่างเหมาะสมและสมดุลกว่าเดิม

ในนิคมอุตสาหกรรมหลาย ๆ แห่งในไทยก็มีระเบียบกำหนดจากกรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการให้อาคารที่ก่อสร้างในนิคมมีลักษณะหรือรูปแบบระบบควบคุมพลังงานที่เหมือนกันในทุกพื้นที่ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ภาพลักษณ์นิคมอุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทำให้เกิดการใช้งานที่ยั่งยืนมากขึ้นได้

เทรนด์ของการก่อสร้างอาคารในยุคใหม่นี้ นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ออกแบบ ก่อสร้างและผู้ใช้งานแล้ว ยังช่วยให้อาคารมีประสิทธิภาพที่ดี ยั่งยืนและมีคุณภาพระดับสากลที่พร้อมรองรับความต้องการใช้งานทั้งในไทยและในตลาดโลกได้มากขึ้นด้วย